dow. rej. roweru.jpg

 

Podczas Dnia Dziecka w dniu 5 czerwca 2022r., zainicjujemy akcję znakowania rowerów na terenie naszego miasta. Jako pierwsze będą mogły oznakować swoje rowery dzieci z klas i grup przedszkolnych, które zwyciężyły w konkursie "Rowerowo Zawsze Zdrowo" na najbardziej aktywnych uczestników kampanii. Akcja znakowania rowerów prowadzona będzie jednak cyklicznie, a także podczas imprez organizowanych na terenie miasta. Informować będziemy o tym na bieżąco na naszym profilu.

Na czym polega akcja znakowania rowerów?

👉 każdy rower otrzyma swój indywidualny numer, który umieszczony będzie w kilku miejscach roweru,

👉 oznakowania wykonywać będziemy metodą tzw. tajnopisu, czyli specjalnego markera widocznego jedynie pod lampą uv,

👉 rower oznakowany zostanie specjalną naklejką, z nadanym numerem, która potwierdzi fakt oznakowania roweru,

👉 właściciel roweru otrzyma "dowód rejestracyjny roweru.

Uzyskane dane wprowadzone zostaną do bazy danych Straży Miejskiej w Bieruniu. Mamy nadzieję, że przyczyni się do skutecznego odstraszenia od kradzieży roweru, a także pozwoli na szybkie zidentyfikowanie skradzionego, lub utraconego roweru.

Kto może oznakować rower:

👉 osoba pełnoletnia na podstawie dokumentu tożsamości - małoletni musi zgłosić się z pełnoletnim opiekunem prawnym,

👉 przed oznakowaniem roweru konieczne jest podpisanie stosownego oświadczenia, które potwierdza własność i zapoznanie się z regulaminem,

Jak przygotować rower do znakowania:

👉 rower musi być czysty,

👉 musi posiadać obowiązkowe wyposażenie (co najmniej jednego światła pozycyjnego barwy białej lub żółtej selektywnej – z przodu; co najmniej jednego światła odblaskowego barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkątne oraz co najmniej jednego światła pozycyjnego barwy czerwonej – z tyłu; co najmniej jednego skutecznie działającego hamulca. ; dzwonka lub innego sygnału ostrzegawczego o nieprzeraźliwym dźwięku.

👉 możliwe musi być ustalenie numeru seryjnego roweru.

Bez spełnienia tych warunków, strażnik niestety będzie musiał odmówić oznakowania roweru. Poniżej prezentujemy szczegółowy regulamin znakowania rowerów przez Straż Miejską w Bieruniu. 

 

 REGULAMIN ZNAKOWANIA ROWERÓW PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W BIERUNIU.

§ 1. Ilekroć mowa o:

1) Straży Miejskiej – należy przez to rozumieć Straż Miejską w Bieruniu.

2) Strażniku Miejskim – należy przez to rozumieć strażnika Straży Miejskiej w Bieruniu.

3) Regulaminie – należy przez to rozumieć REGULAMIN ZNAKOWANIA ROWERÓW PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W BIERUNIU.

4) Rejestrze – należy przez to rozumieć Rejestr Rowerów Oznakowanych przez Straż Miejską w Bieruniu.

5) Programie eStrażnik 2.0 – należy przez to rozumieć elektroniczny program wsparcia służby, obsługiwany jedynie przez strażników miejskich Straży Miejskiej w Bieruniu.

6) Tajnopisie – należy przez to rozumieć flamaster piszący w sposób widoczny jedynie w świetle lampy ultrafioletowej.

§ 2.1 Prowadzone, przez Straż Miejską w Bieruniu, znakowanie rowerów skierowane jest do mieszkańców miasta Bierunia.

2. Znakowanie roweru odbywa się za zgodą i na wyłączną odpowiedzialność właściciela roweru.

3. Znakowanie rowerów jest bezpłatne.

§ 3.1 Znakowanie Rowerów przez Straż Miejską w Bieruniu, ma na celu: zapobieganie ich kradzieży i identyfikacji odnalezionych rowerów.

2. Znakowanie rowerów będzie odbywać się:

1) W siedzibie Straży Miejskiej w Bieruniu, po wcześniejszym wyznaczeniu dnia, w którym prowadzone będzie znakowanie rowerów.

2) Podczas imprez miejskich, po wcześniejszym podaniu takiej informacji przez lokalne środki przekazu.

§ 4.1. Znakowanie roweru polega na umieszczeniu na nim napisów za pomocą tajnopisu.

2. Każdy oznakowany rower będzie miał przyznany swój indywidualny numer rejestracyjny roweru, które składać się będzie z: oznaczenia literowego SMB, gdzie SM oznacza Straż Miejską, B oznacza Bieruń a następnie ciągu niepowtarzalnych pięciu cyfr. Przykładowy numer rejestracyjny roweru może wyglądać w następujący sposób: SMB 00001.

3. oznakowanie roweru umieszczane będzie na: ramie, rurze górnej, widelcu rowerowym, rurze podsiodłowej. W przypadku ograniczeń technicznych roweru a także na wniosek właściciela roweru, liczba miejsc oznakowania może być ograniczona. Minimalna ilość miejsc, w których oznaczony ma być rower to dwa. Miejsca, w których oznaczony został rower, wskazane zostaną w Oświadczeniu Właściciela Roweru, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

4. Po oznakowaniu, na rower naklejona zostanie naklejka z treścią: „Uwaga Rower Oznakowany! ” i nr rejestracyjnym roweru. Naklejka umieszczana jest na rurze górnej roweru. Z uwagi na ograniczenia techniczne roweru a także na wniosek właściciela roweru, naklejka może zostać umieszczona w innym miejscu. Miejsce, na którym umieszczona zostanie naklejka, wskazane zostanie w Oświadczeniu Właściciela Roweru, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

5. Po oznakowaniu, właściciel roweru otrzyma „dowód rejestracyjny roweru”.

§ 5.1 W celu oznakowania roweru należy zgłosić się w siedzibie Straży Miejskiej w Bieruniu lub innym, wskazanym wcześniej, miejscu wraz z dokumentem pozwalającym ustalić tożsamość właściciela roweru.

2. W przypadku osób nieletnich, konieczne jest podpisanie oświadczenia przez pełnoletniego opiekuna prawnego.

§ 6. Strażnik miejski może odmówić oznakowania roweru gdy:

1) Nie będzie możliwości ustalenia tożsamości właściciela roweru.

2) Z rowerem zgłosi się jedynie osoba nieletnia, bez pełnoletniego opiekuna prawnego.

3) Nie będzie możliwości ustalenia niepowtarzalnego numeru seryjnego roweru (numeru ramy).

4) Właściciel roweru odmówi podpisania oświadczenia właściciela roweru. 5) Nie będzie technicznych możliwości umieszczenia numeru rejestracyjnego roweru na przynajmniej dwóch miejscach wskazanych w §4 ust. 3 niniejszego regulaminu.

6) Rower będzie zabrudzony w sposób uniemożliwiający prawidłowe wykonanie znakowania tajnopisem.

7) Rower nie będzie posiadał obowiązkowego wyposażenia tj:

a) co najmniej jednego światła pozycyjnego barwy białej lub żółtej selektywnej – z przodu

b) co najmniej jednego światła odblaskowego barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkątne oraz co najmniej jednego światła pozycyjnego barwy czerwonej – z tyłu.

c) co najmniej jednego skutecznie działającego hamulca.

d) dzwonka lub innego sygnału ostrzegawczego o nieprzeraźliwym dźwięku.

§ 7. W ramach znakowania rowerów przez Straż Miejską w Bieruniu:

1) Prowadzi się Rejestr Rowerów Oznakowanych przez Straż Miejską w Bieruniu, zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

2) Informacje pozwalające do zidentyfikowania właściciela roweru, wprowadza się do programu eStrażnik 2.0., do którego dostęp mają jedynie upoważnieni pracownicy Straży Miejskiej.

§ 8.1 Straż Miejska w Bieruniu przewiduje możliwość odnowienia oznakowanego wcześniej roweru. W tym celu należy telefonicznie uzgodnić termin odnowienia oznakowania roweru, pod nr telefonicznym Straży Miejskiej w Bieruniu.

2. W celu odnowienia oznakowania roweru należy zgłosić się z odpowiednio przygotowanym (czystym) rowerem.

3. Strażnik miejski odmówi oznakowania roweru jeżeli naklejka z niepowtarzalnym nr rejestracyjnym roweru będzie nieczytelna a właściciel nie będzie posiadał przy sobie, wydanego podczas pierwotnego znakowania, dowodu rejestracyjnego roweru.