Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. (Dz. U 2018 poz. 928)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000928

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. (Dz.U. 2019 poz. 821)  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000821

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. (Dz.U. 2019 poz. 1120)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001120

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. 2018 poz. 1990)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001990

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. 2019 poz. 125)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000125

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz.U. 2018 poz. 1454)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001454

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000701

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (Dz.U. 2018 poz. 2137)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002137

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. (Dz.U. 2018 poz. 1446)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU2018000144

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. (Dz.U. 2019 poz. 122)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000122

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. 2019 poz. 1396)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001396

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności (Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1722 z późń. zm.)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20092201722

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. 2018 poz. 1996)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001996

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz.U. 2003 nr 208 poz. 2023 z późn. zm.)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20032082023

Uchwała nr III/1/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieruń

https://bip.bierun.pl/prawo/2018_uchw_marzec/st:2/idn:9369.html