INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z
zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, że:


I ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Bieruniu
z siedzibą w Bieruniu (43-1155), przy ul. Władysława Jagiełły.


II INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pana skontaktować się w
sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2) pisemnie na adres siedziby Administratora.


III PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania
czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla porządku publicznego zgodnie  z ustawowymi zadaniami
Straży Miejskiej określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 928 z późn. zm.) i innych przepisach. Straż Miejska zgodnie z art. 10a Ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.), w celu realizacji
ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te
dotyczą, uzyskane:
 w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o
wykroczenia;
 z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych
przepisów.


IV OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu wskazanego
w pkt 3 oraz terminów przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa,
lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały
zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który
wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.


V ODBIORCY DANYCH

Odbiorcą danych osobowych może być Urząd Miejski w Bieruniu, uprawione jednostki organizacyjne
gminy Bieruń oraz inne podmioty na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być
dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach
świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych. Dane osobowe nie będą
przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.


VI PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku
z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości przysługuje Ci prawo do:
 wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku
naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania danych osobowych (Urząd Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 żądania od Komendanta Straży dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia
danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.