Do zadań Straży Miejskiej należy przede wszystkim:

- ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

- współdziałanie z odpowiednimi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli,

- pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych,

- zabezpieczenie miejsc przestępstw, katastrof przed dostępem osób postronnych,

- ochrona obiektów komunalnych oraz urządzeń użyteczności publicznej,

- współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

- doprowadzenie osób nietrzeźwych (w określonych przypadkach) do miejsc zamieszkania lub izby wytrzeźwień,

- informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach występujących zagrożeń,

- inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełniania przestępstw i wykroczeń,

- konwojowanie wartości pieniężnych i dokumentów na rzecz gminy.

W odniesieniu do kontroli ruchu drogowego, Straż Miejska może podejmować interwencje w zakresie:

- pieszych,

- ruchu rowerów,

- ruchu motorowerów,

- pojazdów zaprzęgowych.

Straż Miejska, jest także uprawniona do podejmowania interwencji, w stosunku do kierujących, naruszających przepisy o:

- zatrzymaniu lub postoju pojazdów,

- zakazie ruchu w obu kierunkach, oznaczonego odpowiednim znakiem,

- ograniczeniu w ruchu w strefie czystego transportu.

Pamiętajmy, że Strażnik Miejski, wykonując swoje zadania, ma prawo do:

- legitymowania osób w określonych przypadkach,

- udzielania pouczeń, zwracania uwagi i stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego,

- ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego oraz mienia,

- w określonych przypadkach, dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży,

- dokonywania sprawdzenia prewencyjnego doprowadzanych osób nietrzeźwych,

- nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym,

- dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do Sądu,

- usuwania oraz unieruchamiania pojazdów poprzez blokowanie kół,

- w określonych przypadkach udzielania, wydawania osobom poleceń określonego zachowania się,

- żądania niezbędnej pomocy od instytucji rządowych i samorządowych.

Szczegółowy opis naszych działań, można znaleźć w zakładce Nasze Działania. Przykładowy zakres działań:

Zadania związane z czuwaniem nad porządkiem, spokojem, ujawnianiem i zwalczaniem wszelkiego rodzaju zagrożeń występujących na terenie miasta Bieruń polegają na ujawnianiu miejsc niebezpiecznych oraz informowaniu o nich i powiadamianiu odpowiednich podmiotów i służb zajmujących się usunięciem stwierdzonych nieprawidłowości. Kontrole miejsc zagrożonych odbywają się także w postaci patroli pieszych i rowerowych, które z kolei kierowane są w tereny „zielone” na terenie Bierunia tj. rejon Łysiny, Paciorkowców, stawy Goldman, tras rowerowych, terenów leśnych, a także dużych osiedli mieszkaniowych. Strażnicy nadzorują prowadzenie Akcji Zima. W porze zimowej prowadzimy też kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych.

Kontrole i interwencje przeprowadzone przez Straż Miejską (na przykładzie 2018r.): 

Kontrole zabezpieczeń

23.422

Obiektów gminnych

4266

Placówek handl –usł.

2942

Placówek oświatowych

4255

Obiektów sakralnych

4001

Parkingów sam.

7896

Inne :

62

Kontrole porządku publicznego

18.836

Placów zabaw

5672

Miejsc szczególnie zagrożonych. Zagrożonych

3168

Terenów rekreacji

2497

Dworców

3381

Miejsc przebywania osób bezdomnych

229

Szkół i przedszkoli

3778

Inne :

111

 

Interwencje2

2.240

W lokalach gastronom.

4

Interwencje wspólnotowe

43

W miejscach publicznych

                                                                                       1935

Zwierzęta bez opieki

46

Zabezpieczenie imprez

26

Z policją

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Walka ze smogiem (kontrole palenisk) 

W marcu 2017 r., w siedzibie Straży Miejskiej w Bieruniu zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu „Poboru próbek odpadów paleniskowych w ramach prowadzenia czynności kontrolnych przeprowadzanych przez Straże Miejskie i Gminne oraz pracowników samorządowych”. Organizatorem szkolenia była Straż Miejska w Bieruniu. W trakcie przedmiotowego szkolenia osoby uczestniczące w nim poszerzyły swoją wiedzę z zakresu obowiązujących przepisów prawa, a także uzyskały uprawnienia w zakresie fizycznego (zgodnego z obowiązującym prawem) poboru i zabezpieczania próbek odpadów paleniskowych, które mogą zostać wykorzystane do dalszych badań. Powyższe badania ukierunkowane są na ujawnienie składu spalanego materiału opałowego, który został wykorzystany w procesie spalania

rok

Ilość kontroli

Nie potwierdzono

pouczenia

Ilość mandatów karnych/kwotę

Ilość zleconych badań

2016

        54             40        12                2/200 zł                  0

2017

71

55

7

9/1.100 zł

0

2018

91

36

22

9/1.550 zł

0

161

131

19

20/2.850 zł

0

 

pies.jpg

 

Działania ukierunkowane na ochronę zwierząt. 

Straż Miejska w Bieruniu na bieżaco monitoruje sprawy zwierząt w naszej gminie. Nie tylko domowych, jak psy i koty, ale także i tych dzikich. Na bieżąco reagujemy na sygnały mieszakańców odnośnie biegających psów bez nadzoru lub pozozstawionych bez opieki kotów. Te zwierzęta przekazujemy schroniska. W latach 2016 – 2018 zostało ich oddanych ok 165 sztuk. Zdarza się, że jeśli pupile oddalą się bez wiedzy właściciela, a posiadają czipa z odpowiednimi danymi to ustalany jest właściciel i zwierzę przekazywane jest pod jego opiekę. Gdy takiej możliwości nie ma to umieszczamy na portalu społecznościowym wizerunek pupila tak aby możliwie szybko został odnaleziony przez właściciela. To również jest skutecznym działaniem. Niestety, ale także zdarzają się i przykre sytuacje Końcem grudnia 2017 r., strażnicy miejscy ujawnili psa, który został przywiązany do drzewa i pozostawiony. Taka sprawa została przekazana do Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu celem wszczęcia postepowania pod kątem znęcania się nad zwierzęciem. Ranną, dziką zwierzynę przekazujemy lekarzowi  weterynarii, który przejmuje opiekę nad nimi. Problemem którym również się zajmujemy są martwe zwierzęta w miejscach publicznych. Ich zabieranie i utylizacje zlecamy podmiotom w zależności od miejsca (drogi wojewódzkie, gminne itp.) i rodzaju (zwierzyna dzika, łowna, domowa itp.)pieseł.jpg