Nowelizacja przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, która weszła w życie z dniem 20 maja 2021 usystematyzowała zagadnienia związane z poruszaniem się po drogach: hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego i urządzeń wspomagających ruch.

Poprzez pojęcie hulajnoga elektryczna należy rozumieć pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe. Istotnym zatem jest, że przepis ten zabrania przebywania na hulajnodze elektrycznej więcej niż jednej osoby – kierującego tą hulajnogą.

Najważniejsze wprowadzone przepisy:

- prędkość poruszania się kierującego hulajnogą elektryczną nie może być większa niż 20 km/h,

- z hulajnogi elektrycznej na drogach korzystać może osoba w wieku 10 – 18 lat na podstawie: karty rowerowej lub prawa jazdy kat. AM, A1,B1,T. Dla osób powyżej 18 lat nie są wymagane dodatkowe uprawnienia,

- Zabrania się dopuszczania dziecka w wieku do 10 lat do kierowania hulajnogą elektryczną. W strefie zamieszkania dopuszcza się kierowanie hulajnogą elektryczną przez dziecko w wieku do 10 lat wyłącznie pod opieką osoby dorosłej,

- kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący hulajnogą elektryczną, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu a także poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego,

- Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone wyjątkowo, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h, i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów - kierującemu hulajnogą elektryczną zabrania się: jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, chyba że nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach; czepiania się pojazdów; ciągnięcia lub holowania innego pojazdu; przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku

Poprzez urządzenia transportu osobistego rozumieć należy pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe. Do kategorii tej zaliczyć należy zatem deskorolki elektryczne itp.

Najważniejsze prowadzone przepisy:

- prędkość poruszania się kierującego urządzeniem transportu osobistego nie może być większa niż 20 km/h,

- kierujący urządzeniem transportu osobistego jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący urządzeniem transportu osobistego, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego urządzeniem transportu osobistego jest dozwolone wyjątkowo, gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów. Niedopuszczalne jest korzystanie z jedni,

- na drogach, z urządzenia transportu osobistego korzystać może osoba w wieku 10 – 18 lat na podstawie: karty rowerowej lub prawa jazdy kat. AM, A1,B1,T. Dla osób powyżej 18 lat nie są wymagane dodatkowe uprawnienia, - Zabrania się dopuszczania dziecka w wieku do 10 lat do kierowania urządzeniem transportu osobistego na drodze. W strefie zamieszkania dopuszcza się kierowanie urządzeniem transportu osobistego przez dziecko w wieku do 10 lat wyłącznie pod opieką osoby dorosłej,

- kierującemu urządzeniem transportu osobistego zabrania się: ciągnięcia lub holowania innego pojazdu; przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku; czepiania się pojazdów,

- kierujący urządzeniem transportu osobistego, korzystając z chodnika albo drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.

Urządzeniem wspomagającym ruch jest urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni. Do kategorii tej zaliczyć zatem należy: wrotki, rolki, deskorolka, hulajnoga napędzana siłą mięśni.

Najważniejsze wprowadzone przepisy:

- osoba korzystająca z urządzenia wspomagającego ruch zobowiązana jest do korzystania z: chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów,

- osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch na drodze dla rowerów obowiązuje ruch prawostronny, -w strefie zamieszkania, osoba poruszająca się na urządzeniu wspomagającym ruch, może poruszać się całą szerokością drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem,

- osoba poruszająca się urządzeniem wspomagającym ruch, na obszarze objętym strefą zamieszkania, zobowiązana jest do ustępowania pierwszeństwa poruszającym się po tej strefie pieszym, - osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, korzystając z chodnika albo drogi dla pieszych, jest obowiązana poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu,

- osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, przekraczając jezdnię, jest obowiązana zachować szczególną ostrożność oraz korzystać odpowiednio z przejazdu dla rowerzystów albo przejścia dla pieszych.

- osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch jest obowiązana: poruszać się z prędkością zapewniającą panowanie nad tym urządzeniem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu, przy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody, przed wyprzedzaniem upewnić się, czy ma dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruch, zbliżając się do przejścia dla pieszych, zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

- Osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch zabrania się: poruszania się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu; przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku; ciągnięcia pojazdu lub ładunku; czepiania się pojazdów; poruszania się tyłem.