Z notatnika strażnika za okres od 1.06.2020 r. do 21.06.2020 r. 

1.06.2020 r. patrol Straży Miejskiej wystawiła dwa wezwania włascicielom pojazdów zaparkowanym przy ul. Słowackiego w związku z wykroczeniem polegającym na postoju pojazdów w strefie zamieszkania w miejscu innym niż do tego wyznaczone.

1.06.2020 r. na sprawce spalania odpadów nałożony został wysoki mandat karny.

2.06.2020 r. patrol SM interweniował w sprawie wysokiej trawy, która ograniczała widoczność w obrębie skrzyżowania ul. Turystycznej i Bojszowskiej. Po przekazaniu informacji zarządcy drogi, trawa została skoszona. 

2.06.2020 r. patrol SM wystawił wezwanie w związku z niszczeniem zieleńca poprzez parkowanie na nim pojazdu. Interwencja miała miejsce na os. Granitowa.

2.06.2020 r. Do siedziby SM zgłosiła się osoba z wystawionym wcześniej wezwaniem w sprawie popełnionego wykroczenia drogowego. Na sprawcę wykroczenia nałożony został mandat.

2.06.2020 r. Na sprawców wykroczeń polegających na nieprawidłowym parkowaniu w obrębie Starówki (ul. Słowackiego, Licealna, Rynek) nałożono łącznie 4 mandaty karne.

2.06.2020 r. Patrol SM interweniował w sprawie nietrzeźwej osoby, która zasnęła przy płocie jednej z posesji na ul. Borowinowej. Osoba przewieziona została do miejsca zamieszkania.

2.06.2020 r. patrol SM ukarał mandatem karnym sprawce niszczenia zieleńca przy ul. Łysinowej.

3.06.2020 r Dyżurny SM poinformowany został o luźno biegającym psie przy ul. Granitowa. Na miejscu udało się ustalić właściciela, który za niedopilnowanie swoje zwierzęcia został pouczony.

3.06.2020 r. Patrol SM interweniował w sprawie spalania odpadów. Sprawca wykroczenia ukarany został mandatem karnym.

3.06.2020 r. osoba, która zaparkowała swój pojazd w taki sposób, że zatamowała ruch w rej. przychodni przy ul. Granitowa, ukarana została mandatem karnym.

3.06.2020 r. sprawca wykroczenia polegającego na niedostosowaniu się do znaku B-35 „zakaz postoju” ukarany został mandatem karnym.

4.06.2020 r. Patrol SM interweniował na ul. Szynowej w sprawie przepełnionego kontenera na odzież  używaną i nieporządku wokół niego. informacja przekazana została właścicielowi kontenera. 

4.06.2020 r. Podczas pieszego patrolu rej. Grobli, przebywające tam osoby wskazały strażnikom rannego ptaka. Zwierzę przekazane zostało pod opiekę lekarza weterynarii.

4.06.2020 r. patrol SM interweniował w sprawie mężczyzny, który spożywał alkohol i zaśmiecił miejsce publiczne w rej. centrum przesiadkowego przy ul. Chemików. Mężczyzna ukarany został mandatami karnymi.

4.06.2020 r. na sprawcę wykroczenia, polegającego na niszczeniu trawnika przy ul. Łysinowej, nałożony został mandat karny.

4.06.2020 r. Patrol SM kolejny raz interweniował w sprawie spalania odpadów. Tym razem przy ul. Lipcowej. Sprawca wykroczenia ukarany został mandatem.

5.06.2020 r. patrol SM kontrolujący ul. Strefową zauważył podrzucone śmieci na trawniku. Udało się ustalić sprawcę zaśmiecenia, który jeszcze tego samego dnia ukarany został mandatem.

5.06.2020 r. patrol SM wystawił 3 wezwania pojazdom niszczącym trawniki przy ul. Granitowa.

5.06.2020 r. dwóch sprawców wykroczeń drogowych ukaranych zostało mandatami karnymi.

6.06.2020 r. patrol SM interweniował w sprawie uszkodzonej pokrywy studzienki przy ul. Krupniczej. Miejsce zostało doraźnie zabezpieczone a informacja przekazana do BPiK.

6.06.2020 r. patrol SM interweniował w sprawie nieprawidłowego parkowania pojazdu przy ul. Łysinowej. Wystawione zostało wezwanie.

7.06.2020 r. podczas kontroli parkowania w rej. Rynku pouczono 4 kierowców. Innym wskazano odpowiednie miejsca do prawidłowego parkowania.

7.06.2020 r. podczas patrolu rowerowego funkcjonariusze ujawnili przepełnione kosze na śmieci na terenie tzw. Plant Karola oraz zaśmiecony teren wokół przystanku przy ul. Wawelskiej. Zgłoszenie przekazane zostało do odpowiednich służb, celem uprzątnięcia terenu. 

7.06.2020 r. po intensywnych opadach deszczu, patrol SM otrzymał zgłoszenie o powalonych na jezdnie dwóch drzewach na ul. Bijasowickiej. Na miejscu inf. potwierdzono i zabezpieczono miejsce do czasu przybycia straży pożarnej a następnie działań związanych z usunięciem drzew.

8.06.2020 r. do siedziby Straży Miejskiej zgłosiły się dwie osoby w związku z otrzymanymi wcześniej wezwaniami. Sprawcy wykroczeń zostali pouczeni.

8.06.2020 r. podczas kontroli rej. Łysiny patrol SM ujawnił zaśmiecony teren wokół znajdującej się tam wiaty rowerowej. Informacja przekazana została zarządcy terenu.

8.06.2020 r. dyżurny otrzymał informację o awarii wodociągu przy ul. Jagiełły. Informacja przekazana została do RPWiK.

9.06.2020 r. podczas patrolu ul. Granitowej, patrol wystawił cztery wezwania kierowcom, którzy zniszczyli zieleniec poprzez parkowanie na nim samochodami.

9.06.2020 r. dyżurny otrzymał zgłoszenie o bezpańskim psie, który od dłuższego czasu błąka się w okolicach ul. Skowronków. Zwierzę nie posiadało czipa i w związku z powyższym przekazane zostało do schroniska.

9.06.2020 r. patrol SM nałożył mandat karny na sprawcę wykroczenia polegającego na spalaniu odpadów.

9.06.2020 r. dyżurny SM nałożył trzy mandaty karne na sprawców wykroczeń drogowych z wcześniejszych wezwań.

9.06.2020 r. podczas kontroli w rej. Łysiny, patrol ukarał jednego sprawcę wykroczenia polegającego na niewłaściwym postoju pojazdu w strefie zamieszkania.

10.06.2020 r. na dwóch sprawców wykroczeń polegających na niszczeniu zieleni nałożone zostały mandaty karne.

10.06.2020 r na trzech sprawców wykroczeń drogowych nałożone zostały mandaty karne.

10.06.2020 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie leżącym na trawniku w rej. ul. Mieszka I. osoba nie potrzebowała pomocy i o własnych siłach udała się do miejsca zam.

10.06.2020 r. patrol SM przeprowadził kontrolę parkowania w rej. Rynku. Jednego sprawcę wykroczenia polegającego na postoju pojazdu w strefie zamieszkania w miejscu do tego niewyznaczonym pouczono. Wystawiono również trzy wezwania do stawienia się w naszej jednostce.

11.06.2020 r. podczas kontroli w rej. pętli autobusowej przy ul. Warszawskiej stwierdzono, zaśmiecenie terenu wokół koszy na śmieci. Informacja przekazana została zarządcy terenu.

12.06.2020 r. patrol SM nałożył mandat na sprawcę wykroczenia polegającego na zanieczyszczeniu drogi.

12.06.2020 r. patrol SM dwukrotnie interweniował w sprawie nietrzeźwych osób. W jednym przypadku konieczna okazała się interwencja Pogotowia (z uwagi na widoczne obrażenia u mężczyzny) a w drugim osobę przewieziono do miejsca zamieszkania.

12.06.2020 r. patrol SM interweniował w sprawie dwóch osób zaśmiecających miejsce publiczne przy ul. Kryształowej. Obu sprawców ukaranych zostało mandatami karnymi.

13.06.2020 r. patrol SM przeprowadził intensywne działania związane z niewłaściwym parkowaniem przy ul. Łysinowej. Pięciu sprawców wykroczeń ukarano mandatami karnymi a w przypadku czterech zastosowano środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia.

13.06.2020 r. patrol SM ukarał sprawcę wykroczenia polegającego na bezprawnym wjeździe do lasu w rej. Góry Chełmeczki.

14.06.2020 r. patrol SM interweniował w sprawie nietrzeźwego mężczyzny leżącego przy wiadukcie kolejowych przy ul. Chemików. Osoba przewieziona została do miejsca zamieszkania.

14.06.2020 r. Patrol SM podczas kontroli ul. Łysinowej, wystawił wezwanie kierowcy nieprawidłowo parkującego pojazdu.

15.06.2020 r. Patrol SM interweniował w sprawie nietrzeźwej kobiety, która znajdowała się w rej. ul. Chemików. Z uwagi na znaczny stopień upojenia alkoholowego przewieziono ją do Izby Wytrzeźwień w Chorzowie.

15.06.2020 r. sprawca wykroczenia drogowego ukarany został mandatem karnym.

16.06.2020 r. sprawca wykroczenia drogowego polegającego na zatrzymaniu pojazdu w obrębie skrzyżowania, ukarany został wysokim mandatem karnym.

16.06.2020 r. podczas kontroli ul. Granitowej, patrol SM ujawnił wykroczenie polegające na usiłowaniu spożycia alkoholu w miejscu publicznym. Sprawca wykroczenia został pouczony.

16.06.2020 r. podczas patrolu ul. Starowiślanej patrol SM ujawnił zanieczyszczoną jezdnię. Sprawca wykroczenia ukarany został mandatem karnym.

17.06.2020 r. sprawca wykroczenia polegającego na niewłaściwym postoju pojazdu na Rynku ukarany został mandatem karnym.

17.06.2020 r. sprawca wykroczenia polegającego na zatrzymaniu pojazdu w obrębie skrzyżowania ukarany został mandatem karnym.

18.06.2020 r. patrol SM interweniował w sprawie pojazdów zaparkowanych na chodniku przy ul. Jerzego niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeden sprawca wykroczenia został pouczony, zastosowano także wezwanie.

18.06.2020 r. podczas patrolu ul. Kocyndra, patrol SM ujawnił niewłaściwie osadzona klapę studzienki kanalizacyjnej. Na miejscu doraźnie zabezpieczono nieprawidłowość i stosowną informację przekazano do BPiK.

18.06.2020 r. interweniowano w sprawie niedziałającego oświetlenia ulicznego przy ul. Jagiełły. Informację przekazano do odpowiednich służb.

19.06.2020 r. Do siedziby SM zgłosiły się dwie osoby w związku z otrzymanymi wcześniej wezwaniami. Dyżurny obu sprawców wykroczeń ukarał mandatami.

19.06.2020 r wspólnie z przedstawicielami PZW przeprowadzono kontrole w rej. bieruńskich łowisk.

20.06.2020 r. po zgłoszeniu otrzymanym od operatora miejskiego monitoringu, przeprowadzono interwencję w sprawie nieprawidłowego parkowania w obrębie Rynku. Na miejscu wystawiono dwa wezwania.

20.06.2020 r. podczas pieszego patrolu ulic Starówki ujawniono dwie osoby, które zaśmieciły miejsce publiczne. Na sprawcę wykroczeń nałożono mandaty karne.

20.06.2020 r. patrol ujawnił wykroczenie polegające na parkowaniu pojazdu na trawniku przy ul. Łysinowej. Na sprawcę wykroczenia nałożony został mandat karny.

21.06.2020 r. podczas kontroli ul. Łysinowej ujawniono niewłaściwie zaparkowane pojazdy. Dwóch sprawców wykroczeń ukaranych zostało mandatami, wystawione zostało także jedno wezwanie.

21.06.2020 r. sprawca wcześniejszego wykroczenia, który zgłosił się do siedziby SM z wezwaniem, ukarany został mandatem karnym.

Z notatnika strażnika za okres 11.05.2020 - 31.05.2020

11.05.2020 r. na ul. Oświęcimskiej n/n sprawcy wybili szyby na przystankach autobusowych. Przekazano informację administratorom obiektów.

12.05.2020 r. podczas kontroli Rynku, patrol Straży Miejskiej pouczył czterech kierowców w związku z wykroczeniem polegającym na niewłaściwym postoju pojazdów w strefie zamieszkania.

12.05.2020 r. patrol SM, podczas kontroli rej. Paciorkowców ujawnił przepełnione kosze na śmieci znajdujące się w rej. wiaty rowerowej. Informację przekazano zarządcy terenu.

12.05.2020 r. Patrol SM interweniował w sprawie naruszenia znaku B-1 przy ul. Świerczynieckiej. Sprawca wykroczenia został pouczony.

12.05.2020 r. w rej. ul. Wawelskiej, patrol SM zwrócił uwagę i pouczył dwie osoby za brak maseczki lub innego elementu zasłaniającego usta i nos.

13.05.2020 r. dyżurny SM został poinformowany o podejrzeniu spalania odpadów w palenisku na jednej z ulic miasta. Patrol SM na miejscu potwierdził zgłoszenie. Ukarano sprawcę mandatem karnym w wys. 400 zł.

14.05.2020 r. Podczas patrolu Starówki, patrol pouczył czterech kierowców w związku z wykroczeniem polegającym na niewłaściwym postoju pojazdów w strefie zamieszkania. Wystawione zostały także dwa wezwania.

14.05.2020 r. nałożono mandat na kierowcę pojazdu, który zaparkował swój pojazd na chodniku ul. Węglowej w taki sposób, że uniemożliwiał przejście pieszych.

15.05.2020 r patrol Straży Miejskiej interweniował w sprawie mężczyzny, który stojąc w kolejce do sklepu nie miał maseczki lub innego elementu zasłaniającego usta i nos. Sprawca wykroczenia został pouczony.

15.05.2020 r. Dwóch kierowców, którzy zaparkowali swoje pojazdu na ul. Słowackiego w sposób niewłaściwy, zostało pouczonych.

15.05.2020 r. podczas patrolu ul. Spyry, patrol SM zauważył dwa pojazdy, które zaparkowane były zbyt blisko przejścia dla pieszych. Wystawiono wezwania do stawienia się w komendzie.

16.05.2020 r. patrol SM ujawnił spalanie odpadów zielonych na jednej z posesji. Sprawca wykroczenia został ukarany mandatem.

16.05.2020 r. Patrol SM udzielił pomocy starszej kobiecie, która zasłabła podczas spaceru. Przewieziono ją do miejsca zamieszkania i przekazano pod opiekę rodziny – nie potrzebowała pomocy medycznej.

16.05.2020 r. Patrol SM ukarał mandatem sprawcę wykroczenia polegającego na postoju pojazdu na ul. Łysinowej w strefie zamieszkania w miejscu innym niż wyznaczone.

17.05.2020 r. Patrol SM przeprowadził interwencję w sprawie wody o ciemnym zabarwieniu, która wpływała do rzeki Gostyni.

18.05.2020 r. patrol SM przeprowadził interwencję w sprawie nieprawidłowo zaparkowanego na Rynku pojazdu. Kierowca został pouczony.

18.05.2020 r. patrol SM przeprowadził kolejną interwencję związaną z wpływaniem wody o ciemnym zabarwieniu do rzeki Gostyni.

19.05.2020 r. patrol SM wystawił wezwania w związku z wykroczeniem polegającym na niszczeniu zieleni (parkowanie pojazdu na trawniku) przy ul. Granitowa.

19.05.2020 r. Dwóch sprawców wykroczenia, polegającego na spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym przy ul. Granitowej, zostało pouczonych.

19.05.2020 r. patrol SM przeprowadził interwencję w sprawie trzech pojazdów zaparkowanych nieprawidłowo w strefie zamieszkania przy ul. Słowackiego. Jednego sprawcę wykroczenia ukarano mandatem, jednego pouczono i wystawiono jedno wezwanie do stawienia się w Komendzie.

19.05.2020 r. Sprawca wykroczenia polegającego na niedostosowania się do znaku B-1 przy ul. Świerczynieckiej został ukarany mandatem.

19.05.2020 r. podczas patrolu rowerowego, patrol SM ujawnił przy Skwerze Powstańców Śląskich mężczyznę, który spożywał alkohol w miejscu publicznym. Sprawca wykroczenia został ukarany mandatem karnym.

19.05.2020 r. w związku z wcześniejszym wezwaniem do siedziby SM, zgłosił się sprawca wykroczenia polegającego na niewłaściwym postoju pojazdu w rej. przejścia dla pieszych przy ul. Spyry. Na sprawcę wykroczenia nałożony został mandat karny.

19.05.2020 r. patrol SM ukarał sprawce wykroczenia polegającego na zaśmieceniu miejsca publicznego.

20.05.2020 r. Patrol SM wystawił trzy wezwania do stawienia się w siedzibie SM, w związku z nieprawidłowo zaparkowanymi pojazdami przy ul. Granitowej.

20.05.2020 r. Patrol SM wystawił dwa wezwania do stawienia się w siedzibie SM, w związki z nieprawidłowo zaparkowanymi pojazdami przy ul. Łysinowej.

21.05.2020 r. na sprawcę wykroczenia polegającego na zaśmieceniu miejsca publicznego w rej. starówki, nałożono mandat karny.

21.05.2020 r. podczas kontroli rynku, pouczono dwóch kierowców za niewłaściwy postój pojazdów w strefie zamieszkania.

21.05.2020 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie o roju pszczół na jednym z drzew przy przedszkolu nr 1 ul. Chemików. Rój został zabrany przez pszczelarza.

22.05.2020 r. Patrol SM podjął interwencję w sprawie niewłaściwego parkowania w rej. Rynku. Jednego sprawcę wykroczenia pouczono a na drugiego nałożono mandat karny.

22.05.2020 r. W rej. zbiornika Łysina, patrol przeprowadził interwencję w sprawie: niewłaściwego postoju pojazdu oraz nieprzestrzegania regulaminu zbiornika wodnego. W obu przypadkach sprawców wykroczeń ukarano mandatami karnymi.

23.05.2020 r. podczas kontroli rej. Łysiny ujawniono nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Na dwóch sprawców wykroczeń nałożono mandaty karne.

23.05.2020 r. Patrol SM pouczył sprawcę wykroczenia polegającego na spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym.

24.05.2020 r. Patrol SM przeprowadził interwencję w sprawie niewłaściwego parkowania w rej. Łysiny. Wystawiono dwa wezwania do stawienia się w komendzie a jednego sprawcę wykroczenia ukarano mandatem.

25.05.2020r. Podczas kontroli ul. Słowackiego patrol SM wystawił wezwanie w związku z nieprawidłowym parkowaniem pojazdu w strefie zamieszkania.

25.05.2020r. na dwóch sprawców wykroczenia polegającego na niedostosowaniu się do znaku B-35 „zakaz postoju” nałożony został mandat karny.

26.05.2020r. kierowca, który zaparkował pojazd na Rynku w strefie zamieszkania w miejscu innym niż wyznaczone, został ukarany mandatem karnym.

26.05.2020r. podczas kontroli ul. Spyry, patrol SM ujawnił pojazd zaparkowany zbyt blisko przejścia dla pieszych. Z uwagi na brak na miejscu kierowcy pojazdu, wystawione zostało wezwanie do stawienia się w siedzibie Straży Miejskiej.

26.05.2020r. Sprawca wykroczenia polegającego na parkowaniu pojazdu w obrębie skrzyżowania przy ul. Granitowa ukarany został mandatem karnym.

26.05.2020r. w rejonie ul. Szynowej biegał bezpański pies. W trakcie interwencji okazało się, że zwierzę posiada czip dzięki któremu udało się namierzyć właściciela. W trakcie czynności okazało się, że nie jest to pierwsza „ucieczka” tego psa. W związku z powyższym sprawca wykroczenia ukarany został mandatem karnym.

26.05.2020r. na dwóch sprawców wykroczenia, polegającego na niedostosowaniu się do znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się” nałożone zostały mandaty karne.

26.05.2020r. patrol SM interweniował w sprawie nietrzeźwej kobiety, która znajdowała się w rej. jednego z barów przy ul. Warszawskiej. Kobieta przewieziona została do Izby Wytrzeźwień w Chorzowie.

27.05.2020r. patrol SM interweniował w sprawie niszczenia zieleńca przy ul. Granitowej. Sprawca wykroczenia ukarany został mandatem.

27.05.2020r. podczas patrolu ul. Warszawskiej strażnicy miejscy ujawnili, że praktycznie wszystkie znaki znajdujące się w rej. ronda są poobracane a przez to nieczytelne. Tarcze znaków ustawione zostały we właściwej pozycji.

27.05.2020r. patrol SM interweniował w sprawie samochodów zaparkowanych niewłaściwie na chodniku przy ul. Jerzego. Jedną osobę ukarano mandatem. Wystawiono także dwa wezwania do stawienia się w siedzibie

SM. 27.05.2020r. Patrol SM interweniował w sprawie dwóch pojazdów zaparkowanych w strefie zamieszkania w miejscu do tego niewyznaczonym. Sprawcy wykroczenia zostali pouczeni.

28.05.2020r. Dyżurny SM otrzymał nietypowe zgłoszenie o sarnie, która weszła na ogrodzoną posesję i nie potrafiła z niej wyjść. Na miejsce wezwany został lekarz weterynarii, który zaaplikował zwierzęciu środek uspokajający a następnie zwierzę wypuszczone zostało na pobliskie łąki.

28.05.2020r. Patrol SM wystawił dwa wezwania w związku z niszczeniem zieleni na przy ul. Granitowej.

28.05.2020r. Patrol SM ukarał mandatem dwóch sprawców wykroczenia polegającego na niedostosowaniu się do znaku B-35 „zakaz postoju”, umieszczonego przy ul. Licealnej.

28.05.2020r. Patrol SM interweniował w sprawie zaśmiecenia miejsca publicznego w rej. kąpieliska „Łysina”. Sprawca wykroczenia ukarany został mandatem.

29.05.2020r. w stosunku do czterech sprawców wykroczenia polegającego na postoju pojazdów w strefie zamieszkania poza miejscami do tego wyznaczonymi, zastosowano wezwania do stawienia się w Siedzibie Straży Miejskiej.

29.05.2020r. patrol SM interweniował w sprawie potrąconej podczas kolizji drogowej sarny. Zwierzę zostało zabezpieczone przez lekarza weterynarii.

30.05.2020r. Patrol SM dwukrotnie interweniował w sprawie spalania odpadów. W obu przypadkach sprawców wykroczenia ukarano wysokimi mandatami

. 30.05.2020r. Patrol SM pouczył trzech sprawców wykroczenia polegającego na postoju pojazdu przy ul. Łysinowej w strefie zamieszkania w niewskazanym do tego miejscu.

31.05.2020r. Dyżurny SM nałożył mandat na sprawcę wykroczenia polegającego na niewłaściwym parkowaniu na chodniku przy ul. Jerzego.

Z notatnika strażnika za okres 1.04.2020 - 19.04.2020

01.04.2020r. w godz. porannych patrol SM przeprowadził kontrole w placówkach handlowych w rej. Rynku, ul. Węgłowej, ul. Granitowej, pod kątem nowowprowadzonych przepisów związanych z epidemią nakładających obowiązki na właścicieli sklepów i klientów. 

01.04.2020r. podczas patrolu ul. Granitowej, patrol SM ujawnił pojazd zaparkowany zbyt blisko skrzyżowania. Z uwagi na brak na miejscu kierowcy, wystawione zostało zawiadomienie o wykroczeniu a czynności wyjaśniające są w toku.

01.04.2020r Dyżurny SM otrzymał informację o młodej sowie, która znajdowała się na krawężniku przy ul. Chemików. Wysłany na miejsce patrol przewiózł ptaka do siedziby SM, skąd został zabrany do lecznicy przez lekarza weterynarii.

02.04.2020r. w rej. ścieżki rowerowej przy ul. Zarzyna, patrol ujawnił niebezpiecznie pochylone drzewo. Zgłoszenie przekazane zostało do odpowiednich służb.

02.04.2020 wspólny patrol Policji i Straży Miejskiej przeprowadził interwencję w sprawie grupy młodzieży znajdującej się w rej. kładki kolejowej przy ul. Staromłyńskiej.

02.04.2020r. wspólny patrol Policji i Straży Miejskiej udał się na ul. Węglową i przeprowadził interwencję w sprawie kradzieży.

02.04.2020r. wspólny patrol Policji i Straży Miejskiej udał się do Bojszów w sprawie interwencji związanej ze zniszczeniem mienia.

02.04.2020r. wspólny patrol Policji i Straży Miejskiej udał się do Chełmu Śląskiego w sprawie zgłoszonej int. w sprawie lokalu gastronomicznego, w którym przebywają klienci.

03.04.2020r. Dyżurny SM. otrzymał zgłoszenie o zaśmieconym terenie wokół jednego ze sklepów na terenie Bierunia. Zobowiązano właściciela terenu do jego uprzątnięcia.

03.04.2020 wspólny patrol Policji i Straży Miejskiej udał się do Lędzin w sprawie interwencji związanej z kolizją drogową.

03.04.2020r. Dyż. SM otrzymał zgłoszenie w sprawie palącej się trawy przy ul. Chemików. Na miejscu inf. potwierdzono i poinformowano PSP.

03.04.2020r. Dyż. SM otrzymał zgłoszenie o osobie, prawdopodobnie bezdomnej, która leżeć ma w rej. kładki kolejowej przy ul. Rędzinnej. Na miejscu, po przeprowadzeniu kontroli, zgłoszenia nie potwierdzono.

04.04.2020r. wspólny patrol Policji i Straży Miejskiej udał się do Bojszów w sprawie zgłoszenia mężczyzny, który nago idzie poboczem drogi. Na miejscu nikogo takiego nie zastano.

05.04.2020r. Patrol SM, podczas patrolu ul. Wawelskiej zauważył na jezdni martwego psa. Informacje przekazano do zarządcy drogi.

05.04.2020r. wspólny patrol Policji i Straży Miejskiej udał się do Jedliny w związku ze zgłoszeniem dotyczącym pożaru traw.

05.04.2020r. na ul. Wawelskiej, patrol SM ujawnił uszkodzony znak drogowy. Zgłoszenie przekazane zostało zarządcy drogi.

06.04.2020r. wspólny patrol Policji i Straży Miejskiej udał się na ul. Węglową, gdzie w rej. garaży grupa mężczyzna miała spożywać alkohol. Na miejscu zgłoszenie nie potwierdzono.

06.04.2020r. wspólny patrol Policji i Straży Miejskiej udał się na jedna z ulic naszego miasta, w związku z interwencją dotyczącą sporu pomiędzy sąsiadami.

07.04.2020r. przy ul. Homera, patrol SM ujawnił przepełnione kontenery na odzież używaną. Informacja przekazana została do ich właściciela.

07.04.2020r. wspólny patrol Policji i Straży Miejskiej udał się do Lędzin w związku z kolizją drogową.

07.04.2020r. patrol SM udał się w rej Grobli, w związku z interwencją związaną z dużym zadymieniem w tamtym rejonie. Na miejscu okazało się, że palą się trawy i trzciny w rej. stawów. Na miejscu obecne były już załogi Straży Pożarnej. Zabezpieczano miejsce akcji.

08.04.2020r Patrol SM przed jedną z posesji przy ul. Warszawskiej ujawnił leżącego nietrzeźwego. Mężczyzna miał widoczną ranę na głowie w związku z powyższym powiadomiono Pogotowie Ratunkowe, które zabrało wymienionego do szpitala.

08.04.2020r. Dyż. SM otrzymał zgłoszenie, że na terenie jednej z posesji znajduje się żmija zygzakowata a właścicielka obawia się o swoje bezpieczeństwo. Na miejscu ustalono, że jest to zaskroniec a nie żmija. Zwierze przeniesione zostało do lasu. 

08.04.2020r. wspólny patrol Policji i Straży Miejskiej udał się do Bojszów w sprawie zgłoszenia o osobie, która pod wpływem alkoholu ma prowadzić samochód. Na miejscu nie potwierdzono wskazanego w zgłoszeniu pojazdu.

08.04.2020 r Dyżurny SM otrzymał informację o ujawnieniu na polu przy ul. Mielęckiego miny talerzowej. Powiadomiono Komendę Powiatową Policji wysłany na miejsce zespół potwierdził „odkrycie” Teren zabezpieczony został przez patrol SM a następnie Policji do czasu przybycia patrolu saperskiego, który wywiózł minę celem zdetonowania w bezpiecznym miejscu.

08.04.2020r. wspólny patrol Policji i Straży Miejskiej udał się na ul. Ekonomiczną w związku ze zgłoszeniem o motocykliście, który narusza przepisy ruchu drogowego. Na miejscu zgłoszenia nie potwierdzono.

09.04.2020r. patrol SM przeprowadził interwencję w sprawie luźno biegającego psa bez opieki w rej. ul. Korfantego. Ustalono właściciela zwierzęcia, który w związku z popełnionym wykroczeniem został pouczony.

09.04.2020r. Patrol SM, na ul. Granitowej ujawnił nieprawidłowo zaparkowany pojazd. Wystawione zostało zawiadomienie a czynności wyjaśniające są w toku.

09.04.2020 Dyżurny SM otrzymał nietypowe zgłoszenie o rannej wiewiórce. Zwierzę przewiezione zostało do weterynarza.

10.04.2020r. Dyżurny SM otrzymał zgłoszenie o pożarze traw w rej. Grobli. Na miejscu, po przeprowadzonej kontroli, zgłoszenia nie potwierdzono.

11.04.2020r Dyżurny SM otrzymał informację o nietrzeźwym mężczyźnie znajdującym się w rejonie ul. Spiżowej. Wysłany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie.  Okazało się, że nietrzeźwy jest obywatelem Ukrainy, która jechał wraz z bratem do swojego kraju. Po kłótni z bratem został przez niego wysadzony w Bieruniu. Wymienionego odwieziono do Izby Wytrzeźwień w Chorzowie.

11.04.2020r. Dyżurny otrzymał zgłoszenie w sprawie nieprzestrzegania przepisów o epidemii w jednym z bieruńskich sklepów. Na miejscu, po przeprowadzonej kontroli, nie potwierdzono zgłoszenia.

11.04.2020r. Podczas patrolu ul. Wawelskiej, patrol zauważył mężczyznę śpiącego na ławce przy Skwerze Powstańców Śląskich. Okazało się, że mężczyzna był nietrzeźwy. Został przewieziony do miejsca zamieszkania, gdzie opiekę nad nim przejęła jego siostra.

11.04.2020r. podczas patrolu ul. Szynowej, patrol ujawnił przepełniony kontener na odzież używaną. Informacja została przekazana do właściciela kontenera.

11.04.2020r. na ul. Chemików w rej. centrum przesiadkowego, patrol SM przeprowadził interwencję w sprawie dwóch nietrzeźwych osób, które zaczepiały przechodniów. Po wykonanych czynnościach, osoby udały się do miejsca zamieszkania.

12.04.2020r. przy ul. Wiślanej, patrol SM przeprowadził interwencję w sprawie wędkarza, który pomimo zakazu korzystał z łowiska. Mężczyzna udał się do miejsca zamieszkania.

15.04.2020r. patrol SM przeprowadził interwencję w sprawie dwóch pojazdów zaparkowanych na zieleńcu przy ul. Granitowej.

15.04.2020r. patrol SM ujawnił na ul. Granitowej pojazd zaparkowany w odległości mniejsze niż 10 m od skrzyżowania. Wystawiono zawiadomienie dla kierowcy a czynności w sprawie wykroczenia są w toku.

16.04.2020r Patrol SM ujawnił samochód zaparkowany w obrębie skrzyżowania przy ul. Granitowej, wystawiono zawiadomienie dla kierowcy.

17.04.2020r. w związku ze zgłoszeniem mieszkańca, Patrol SM przeprowadził interwencję na ul. Homera w sprawie grupy osób korzystających z pomieszczenia gospodarczego w celach towarzyskich. Po uświadomieniu im zagrożenia związanego z panująca epidemią i przepisów z nią związanych, osoby rozeszły się do miejsca zamieszkania.

17.04.2020r. Dyżurny SM otrzymał zgłoszenie o uszkodzonej rurze wodociągowej przy ul. Korfantego. Na miejscu inf. potwierdzono a następnie przekazano zgłoszenie do RPWiK.

18.04.2020 r podczas patrolu rowerowego, w rej. terenów zielonych miasta strażnicy zwrócili uwagę 39 osobom o obowiązku noszenia poza miejscem zamieszkania maseczek zasłaniających usta i nos.

19.04.2020r. patrol SM przeprowadził interwencję w sprawie niezachowania środków ostrożności przy trzymaniu psa, w wyniku czego doszło do pogryzienia innego psa. Czynności wyjaśniające w tej sprawie są w toku.

19.04.2020r. podczas patrolu ul. Łysinowej, patrol ujawnił niszczenie zieleńca poprzez zaparkowanie na nim samochodu. Sprawca wykroczenia został ukarany mandatem.

19.04.2020r. Dyżurny SM otrzymał zgłoszenie o martwej sarnie leżącej w rej. przejazdu kolejowego przy ul. Bogusławskiego. Informację przekazano zarządcy drogi.

W określonym czasie Straż Miejska wykonywała szereg działań w związku z ogłoszonym stanem epidemii m. in. : kontrole nakazów, zakazów i innych obostrzeń wynikających z ustawy i rozporządzeń, kontrolowanie miejsc przebywania osób bezdomnych, udzielanie informacji w sprawie interpretacji przepisów związanych ze stanem epidemii, podawanie komunikatów głosowych przez megafon dotyczących właściwego zachowania, całodobowe odbieranie zgłoszeń mieszkańców (zwłaszcza seniorów) w kwestiach związanych ze specyficzną sytuacją związanych z epidemią.  

Z notatnika strażnika za okres 20.04.2020 - 10.05.2020

20.04.2020 r. w jednym ze sklepów na terenie miasta awanturował się mężczyzna. Wezwany na miejsce patrol SM przeprowadził rozmowę z mężczyzną, w której pouczył go o odpowiednim zachowaniu. Mężczyzna opuścił sklep.

20.04.2020 r. Patrol SM ustalił i pouczył sprawcę wykroczenia polegającego na zaparkowaniu pojazdu w strefie zamieszkania przy ul. Łysinowej w miejscu innym niż do tego wyznaczone.

20.04.2020 r. podczas patrolu ul. Torowej patrol SM ujawnił przewróconą latarnie. Informacja przekazana została do odpowiednich służb.

21.05.2020 r. patrol SM ujawnił na ul. Granitowej dwa pojazdy zaparkowane w obrębie skrzyżowania. Wystawione zostały wezwania do stawienia się w komendzie SM.

21.04.2020 r. dyżurny SM otrzymał informację, że w jednym ze sklepów nie są przestrzegane przepisy wynikające z rozporządzenia o stanie epidemii (zbyt duża ilość klientów). Na miejscu patrol SM przeprowadził kontrolę obiektu pod tym kątem i nie potwierdził treści zgłoszenia. W trakcie rozmowy z kierownictwem sklepu ustalono tryb postępowania personelu w kwestii zachowania przepisów o epidemii.

21.04.2020 r. na ławkach przy Plantach Karola patrol SM napotkał grupę młodzieży, która nie zachowywała wymaganego dystansu między sobą. Strażnicy przeprowadzili rozmowę z młodzieżą, pouczyli ich i zobowiązali do właściwego zachowania.

21.05.2020 r. dyżurnemu SM zgłoszono pożar traw przy ul. Ekonomicznej. Przybyły na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie a dyżurny SM zawiadomił PSP Tychy.

22.05.2020 r. przy Skwerze Powstańców Śląskich trzech mężczyzn, bez wymaganych osłon na usta i nos, siedziało na ławce. W trakcie interwencji Patrol SM ustalił, że są to osoby bezdomne. Mężczyźni otrzymali od strażników maseczki ochronne i zostali pouczeni o wymaganych przepisami zachowaniu w miejscach publicznych.

22.04.2020 r. patrol SM zauważył na ul. Granitowej nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. W związku z tym, że na miejscu nie zastano kierowców, wystawiono wezwania do komendy SM.

22.04.2020 r. przy ul. Krakowskiej dwóch mężczyzn spożywało alkohol w miejscu publicznym. Patrol SM wylegitymował mężczyzn i ukarał mandatami karnymi.

23.04.2020 r. Patrol SM ujawnił, że teren wokół jednego ze sklepów w Bieruniu Nowym jest zaśmiecony dużą ilością zużytych rękawiczek jednorazowych. polecono posprzątanie terenu co zostało wykonane.

23.04.2020 r. na ul. Łysinowej, kierowca pojazdu osobowego, zaparkował swój pojazd w strefie zamieszkania w miejscu do tego niewyznaczonym . Patrol SM ustalił sprawcę, wylegitymował go i ukarał mandatem karnym. Wskazał także miejsce, gdzie można właściwie parkować w rej. zbiornika wodnego Łysina.

24.04.2020 r. wezwano patrol SM na ul. Krzemową, gdzie mieszkaniec znalazł rannego ptaka drapieżnego, prawdopodobnie jastrzębia. Na miejscu patrol zabezpieczył ptaka i przewiózł go do komendy SM. Następnie zwierzę przekazane zostało weterynarzowi.

25.04.2020 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie o braku zasilania na Barańcu. Powiadomiono TAURON. Awarię usunięto.

25.04.2020 r. do komendy SM zgłosiła się osoba, która znalazła portfel. Na podstawie analizy zawartości portfela ustalono dane właściciela i powiadomiono go o odnalezieniu jego własności. Właściciel odebrał go następnego dnia.

26.04.2020 r. dyżurny SM otrzymał informację o potrąconej sarnie na poboczu ul. Turyńskiej. Na miejscu patrol SM stwierdził, że sarna jest martwa. Powiadomiono GDDKiA. Sarnę usunięto.

26.04.2020 r. patrol SM wezwano na ul. Chemików, gdzie grupa młodzieży nie stosowała się do przepisów wynikających z rozporządzenia o stanie epidemii. Na miejscu przeprowadzono rozmowę z młodzieżą, nakazano stosowanie masek i utrzymywanie odpowiedniej odległości od siebie.

27.04.2020 r. na ul. Jagiełły grupa młodzieży zakłócała spoczynek nocny.  Strażnik przeprowadził z młodzieżą rozmowę, polecił zachowanie zgodne z prawem i udanie się do miejsc zamieszkania. Polecenie zostało wykonane.

27.05.2020 r. na ul. Łysinowej patrol SM pouczył trzech kierowców a także wystawił dwa wezwania do komendy SM.

28.04.2020 r. na ul. Oświęcimskiej biegał pies bez opieki. Patrol SM ustalił właścicielkę, oddał jej psa, oraz pouczył o obowiązkach ciążących na właścicielu.

28.04.2020 r. patrol SM ujawnił w rejonie Łysiny pożar torfowiska. Powiadomiono PSP Tychy.

28.04.2020 r. na ul. Łysinową wezwano patrol SM, w związku z dwoma nieprawidłowo zaparkownymi pojazdami. Z uwagi na brak na miejscu kierowców, wystawiono wezwania do stawienia się w komendzie SM.

28.04.2020 r. Dyż. SM otrzymał zgłoszenie, że na ul. Rycerskiej niebezpiecznie nisko wiszą przewody elektryczne. Na miejscu informacja została potwierdzona. Zgłoszenia przekazano do PSP Tychy i firmy energetycznej. Miejsce zdarzenia zabezpieczono do czasu przybycia służb.

29.04.2020 r. na Rynku w sposób nieprawidłowy zaparkowano trzy pojazdy. Patrol SM dwóch dostawców towaru pouczył, oraz wystawił jedno wezwanie do stawienia się w komendzie SM.

29.04.2020 r. na ul. Licealnej dwóch kierowców zaparkowało w sposób nieprawidłowy swoje pojazdy. Patrol SM ustalił sprawców, wylegitymował ich i pouczył. Wskazano im także miejsca, gdzie można prawidłowo zaparkować.

29.04.2020 r. przy ul. Remizowej patrol SM ujawnił zerwanie klosza lampy oświetleniowej. Informację przekazano serwisowi.

30.04.2020 r. przy jednym ze sklepów w Bieruniu Nowym ujawniony został przepełniony kosz na śmieci z którego wysypywały się rękawiczki jednorazowe. Patrol SM nakazał kierownikowi sklepu uporządkowanie terenu. Polecenie wykonano.

01.05.2020 r. przy ul. Majowej nieznany Sprawca uderzył w znak drogowy, mocno go przy tym przechylając. Informację w tym zakresie przekazano zarządcy drogi.

01.05.2020 r. na ul. Strefowej patrol SM zauważył przepełniony kontener na śmieci. Informację przekazano osobie odpowiedzialnej za usunięcie nieprawidłowości.

02.05.2020 r. podczas patrolu ul. Królikowskiego, patrol ujawnił zaśmiecone odpadami komunalnymi miejsce. Ustalonego sprawcę wykroczenia ukarano mandatem karnym i zobowiązano do posprzątania.

02.05.2020 r. na ul. Szarych Szeregów dwie osoby nie stosowały się do przepisów rozporządzenia o stanie epidemii. Patrol SM przeprowadził ze sprawcami wykroczenia rozmowe i ukarał mandatami karnymi.

03.05.2020 r. w rejonie Łysiny kierowca wjechał do nienależącego do niego lasu. Patrol SM ukarał kierowcę mandatem karnym Mandat nie został przyjęty. W związku z powyższym skierowany zostanie wniosek o ukaranie do sądu.

04.05.2020 r. dyżurny SM został poinformowany, że pracownicy jednego ze sklepów w Bieruniu Starym nie zakrywają ust i nosa podczas obsługi klientów. Patrol SM potwierdził zgłoszenie. Ukarano pracownika mandatem karnym.

04.05.2020 r. na ul. Chemików osoba wcześniej już pouczana za niezasłanianie ust i nosa, kolejny raz zlekceważyła ten przepis. Sprawcę wykroczenia ukarano mandatem karnym.

05.05.2020 r. przy ul. Warszawskiej leżał ranny kot, który wcześniej został prawdopodobnie potrącony przez samochód. Patrol SM zabezpieczył zwierzę i przekazał weterynarzowi.

06.05.2020 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na ul. Jerzego nietrzeźwy mężczyzna ma chodzić całą szerokością jezdni. Wezwany na miejsce patrol SM nie potwierdził zgłoszenia.

06.05.2020 r. podczas patrolu ul. Majowej ujawniono obróconą tarczę znaku drogowego, przez co znak nie był czytelny. Patrol SM ustawił tarczę znaku w sposób prawidłowy.

07.05.2020 r. na ul. Kamiennej patrol SM stwierdził zabrudzenie jezdni. Ustalono sprawcę, pouczono go i nakazano oczyszczenie jezdni. Polecenie zostało wykonane.

07.05.2020 r. na ul. Warszawskiej został rozlany beton. Ustalono sprawcę i nakazano wyczyszczenie jezdni. Wykonano.

08.05.2020 r. patrol SM zauważył palący się torf w rejonie Łysiny. Powiadomiono PSP Tychy. 08.05.2020 r. Podczas kontroli w rej. wiaty rowerowej przy Łysinie ujawniono przepełnione kosze na śmieci i zaśmiecony teren. Powiadomiono odpowiedzialne, za usunięcie nieprawidłowości, osoby.

08.05.2020 r. przy ul. Mieszka I mężczyzna spożywał alkohol w miejscu publicznym. Kontrolujący rejon patrol SM ukarał mężczyznę mandatem karnym.

08.05.2020 r. przy ul. Bohaterów Westerplatte, na poboczu drogi nieznana osoba przesunęła betonową pokrywę studzienki kanalizacyjnej, stwarzając tym zagrożenie dla przechodzących tam osób. Wezwany na miejsce patrol SM ustawił pokrywę na swoim miejscu.

09.05.2020 r. na jednej z posesji w Ścierniach mieszkaniec spalał odpady zielone. Wezwany na miejsce patrol SM ukarał sprawcę mandatem karnym i nakazał zagaszenie ognia.

10.05.2020 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie o roju pszczół na przydrożnym drzewie. Wezwany na miejsce patrol SM zabezpieczył miejsce i powiadomił odpowiednie osoby.

Z notatnika strażnika za okres od 16.03.2020 - 31.03.2020

16.03.2020r. W związku z sytuacją epidemiczną, patrol SM wraz z pracownikami MOPS skontrolowali miejsca przebywania osób bezdomnych.

16.03.2020r. Patrol SM ujawnił na ul. Peryferyjnej przepełniony kontener na odzież używaną a także worki z ubraniami leżące wokół kontenera. Informacje przekazana odpowiednim służbom.

16.03.2020r. Przeprowadzona została interwencja w sprawie bezpańskiego psa na ul. Granitowej. Zwierzę zabrane zostało do schroniska.

17.03.2020r. Zgodnie z przepisami wprowadzonymi rozporządzeniem, patrol SM kontrolował place zabaw i inne miejsca wymienione w rozporządzeniu pod kątem zakazu przebywania tam osób.

18.03.2020r. Dyżurny otrzymał informację, że na ul. Chemików leży martwy kot. Informację przekazano do Powiatowego Zarządu Dróg – zarządcy drogi, który zajął się zabraniem zwierzęcia.

18.03.2020r. Dyżurny SM otrzymał informację o spalaniu zielonych części roślin na posesji przy ul. Dojazdowej. Patrol na miejscu nakazał ugaszenie ogniska i pouczył sprawcę wykroczenia.

19.03.2020r. Mieszkaniec ul. Marcina zgłosił dyż. SM, że znalazł rannego ptaka, który prawdopodobnie ma złamane skrzydło. Ptak został odwieziony do lecznicy w Pszczynie.

19.03.2020r. Na wysokości banku na ul. Granitowej, patrol ujawnił mocno pochyloną latarnię oświetlenia ulicznego. Informację przekazano odpowiednim służbom.

20.032020r. Dyżurny SM otrzymał informację o spalaniu zielonych części roślin na posesji przy ul. Krakowskiej. Patrol na miejscu pouczył sprawcę wykroczenia i nakazał zgasić ognisko.

20.03.2020r. Grupa osób korzysta z placu zabaw mimo, że jest on zamknięty. Na polecenie patrolu osoby opuściły plac zabaw.

20.03.2020r. Dyżurny SM otrzymał informację o nieprawidłowym parkowaniu pojazdu na ul. Rędzinnej – parkowanie pojazdu na trawniku. Na miejscu patrol pouczył sprawcę wykroczenia.

20.03.2020r patrol SM poinformował dyżurnego o braku oświetlenia przy przejściu dla pieszych przy ul. Warszawskiej 396. Interwencja przekazana została do odpowiednich służb.

23.03.2020r Dyżurny SM otrzymał informację o braku oświetlenia w rej. przejazdu kolejowego na ul. Soleckiej. Informacja przekazana została do odpowiednich służb.

24.03.2020r Dyżurny SM otrzymał informację o grupie osób, które pomimo zakazu grała w piłkę nożną na boisku przy ul. Chemików. Po przeprowadzobnej na miejscu przez strażników rozmowie młodzież opuściła szybko boisko.

24.03.2020r Dyżurny SM otrzymał informację o nieprawidłowo ułożonej pokrywie kanału ściekowego przy sklepie „Perła” na ul. Oświęcimskiej. Wysłany na miejsce patrol w sposób prawidłowy umieścił pokrywę na wylocie kanału.

25.03.2020r Podczas patrolu ul. Chemików patrol SM udzielił pomocy osobie, która poruszała się o kulach i chciała udać się do siedziby MOPS. Mężczyznę przewieziono do placówki.

25.03.2020r Dyżurny SM otrzymał informację o podejrzanie zachowującym się mężczyźnie poruszającym się samochodem dostawczym po ul. Bojszowskiej. Patrol SM zlokalizował wymienionego i po wylegitymowaniu nakazał udanie się do miejsca zamieszkania zgodnie z rozporządzeniem RM w sprawie stanu epidemii.

25.03.2020r Dyżurny SM otrzymał informację o psie biegającym bez opieki po ul. Licealnej. Wysłany na miejsce patrol sprawdził czytnikiem czy pies jest oznakowany chipem wobec braku oznakowania powiadomiono firmę zajmującą się umieszczaniem bezpańskich zwierząt w schronisku, gdzie ostatecznie trafił pies.

26.03.2020 r. Dyżurny SM otrzymał zgłoszenie o pojeździe zaparkowanym w obrębie skrzyżowania przy ul. Szarych Szeregów. Na miejscu patrol zastał kierującego i nakazał mu przeparkowanie oraz poinformował o zasadach właściwego parkowania.

27.03.2020 r Patrol SM w obrębie skrzyżowaniu ulic Kocyndra i Krakowskiej ujawnił znak drogowy ”przejścia dla pieszych„ wyrwany z podłoża i leżący na trawniku. Dyżurny SM powiadomił o zaistniałej sytuacji zarządcę drogi.

27.03.2020r Dyżurny SM otrzymał zgłoszenie o zagrożeniu jakie stwarza powalone drzewo znajdujące się na ścieżce rowerowej biegnącej wzdłuż ul. Warszawskiej. Na miejscu zgłoszenie potwierdzono i niezwłocznie powiadomiono odpowiednie służby.

27.03.2020r Dyżurny SM otrzymał informację o grupie młodych osób gromadzących się w lesie przy ul. Wylotowej. Wysłany na miejsce patrol zastał pięcioro dzieci grających w piłkę , po rozmowie wymienieni udali się do miejsc swojego zamieszkania.

28.03.2020 r. Dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na jednej z posesji przy ul. Okrężnej są spalane odpady w ognisku. Na miejscu patrol potwierdził zgłoszenie i nakazał ugaszenie ogniska.

30.03.2020r Dyżurny SM został powiadomiony o nietrzeźwym mężczyźnie leżącym przy drodze biegnącej od działek przy ul. Granitowej do miejsca załadunku samochodów ciężarowych. Wysłany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Mężczyzna został przewieziony do miejsca zamieszkania

31.03.2020r Dyżurny SM został. powiadomiony o nieprawidłowo zaparkowanych samochodach przy ul. Rynek. Wysłany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie , dwóch kierowców zostało pouczonych, dwóm innym nakazano przeparkowanie pojazdów.

W opisywanym okresie, patrole Straży Miejskiej wielokrotnie kontrolowały przestrzeganie przepisów wprowadzanych w związku z ogłoszonym stanem epidemii. Patrole przekazywały również komunikaty głosowe we wszystkich częściach miasta a dyżurni udzielali informacji na temat wprowadzonych zakazów i nakazów.