Z notatnika strażnika za okres od 1.06.2020 r. do 21.06.2020 r. 

1.06.2020 r. patrol Straży Miejskiej wystawiła dwa wezwania włascicielom pojazdów zaparkowanym przy ul. Słowackiego w związku z wykroczeniem polegającym na postoju pojazdów w strefie zamieszkania w miejscu innym niż do tego wyznaczone.

1.06.2020 r. na sprawce spalania odpadów nałożony został wysoki mandat karny.

2.06.2020 r. patrol SM interweniował w sprawie wysokiej trawy, która ograniczała widoczność w obrębie skrzyżowania ul. Turystycznej i Bojszowskiej. Po przekazaniu informacji zarządcy drogi, trawa została skoszona. 

2.06.2020 r. patrol SM wystawił wezwanie w związku z niszczeniem zieleńca poprzez parkowanie na nim pojazdu. Interwencja miała miejsce na os. Granitowa.

2.06.2020 r. Do siedziby SM zgłosiła się osoba z wystawionym wcześniej wezwaniem w sprawie popełnionego wykroczenia drogowego. Na sprawcę wykroczenia nałożony został mandat.

2.06.2020 r. Na sprawców wykroczeń polegających na nieprawidłowym parkowaniu w obrębie Starówki (ul. Słowackiego, Licealna, Rynek) nałożono łącznie 4 mandaty karne.

2.06.2020 r. Patrol SM interweniował w sprawie nietrzeźwej osoby, która zasnęła przy płocie jednej z posesji na ul. Borowinowej. Osoba przewieziona została do miejsca zamieszkania.

2.06.2020 r. patrol SM ukarał mandatem karnym sprawce niszczenia zieleńca przy ul. Łysinowej.

3.06.2020 r Dyżurny SM poinformowany został o luźno biegającym psie przy ul. Granitowa. Na miejscu udało się ustalić właściciela, który za niedopilnowanie swoje zwierzęcia został pouczony.

3.06.2020 r. Patrol SM interweniował w sprawie spalania odpadów. Sprawca wykroczenia ukarany został mandatem karnym.

3.06.2020 r. osoba, która zaparkowała swój pojazd w taki sposób, że zatamowała ruch w rej. przychodni przy ul. Granitowa, ukarana została mandatem karnym.

3.06.2020 r. sprawca wykroczenia polegającego na niedostosowaniu się do znaku B-35 „zakaz postoju” ukarany został mandatem karnym.

4.06.2020 r. Patrol SM interweniował na ul. Szynowej w sprawie przepełnionego kontenera na odzież  używaną i nieporządku wokół niego. informacja przekazana została właścicielowi kontenera. 

4.06.2020 r. Podczas pieszego patrolu rej. Grobli, przebywające tam osoby wskazały strażnikom rannego ptaka. Zwierzę przekazane zostało pod opiekę lekarza weterynarii.

4.06.2020 r. patrol SM interweniował w sprawie mężczyzny, który spożywał alkohol i zaśmiecił miejsce publiczne w rej. centrum przesiadkowego przy ul. Chemików. Mężczyzna ukarany został mandatami karnymi.

4.06.2020 r. na sprawcę wykroczenia, polegającego na niszczeniu trawnika przy ul. Łysinowej, nałożony został mandat karny.

4.06.2020 r. Patrol SM kolejny raz interweniował w sprawie spalania odpadów. Tym razem przy ul. Lipcowej. Sprawca wykroczenia ukarany został mandatem.

5.06.2020 r. patrol SM kontrolujący ul. Strefową zauważył podrzucone śmieci na trawniku. Udało się ustalić sprawcę zaśmiecenia, który jeszcze tego samego dnia ukarany został mandatem.

5.06.2020 r. patrol SM wystawił 3 wezwania pojazdom niszczącym trawniki przy ul. Granitowa.

5.06.2020 r. dwóch sprawców wykroczeń drogowych ukaranych zostało mandatami karnymi.

6.06.2020 r. patrol SM interweniował w sprawie uszkodzonej pokrywy studzienki przy ul. Krupniczej. Miejsce zostało doraźnie zabezpieczone a informacja przekazana do BPiK.

6.06.2020 r. patrol SM interweniował w sprawie nieprawidłowego parkowania pojazdu przy ul. Łysinowej. Wystawione zostało wezwanie.

7.06.2020 r. podczas kontroli parkowania w rej. Rynku pouczono 4 kierowców. Innym wskazano odpowiednie miejsca do prawidłowego parkowania.

7.06.2020 r. podczas patrolu rowerowego funkcjonariusze ujawnili przepełnione kosze na śmieci na terenie tzw. Plant Karola oraz zaśmiecony teren wokół przystanku przy ul. Wawelskiej. Zgłoszenie przekazane zostało do odpowiednich służb, celem uprzątnięcia terenu. 

7.06.2020 r. po intensywnych opadach deszczu, patrol SM otrzymał zgłoszenie o powalonych na jezdnie dwóch drzewach na ul. Bijasowickiej. Na miejscu inf. potwierdzono i zabezpieczono miejsce do czasu przybycia straży pożarnej a następnie działań związanych z usunięciem drzew.

8.06.2020 r. do siedziby Straży Miejskiej zgłosiły się dwie osoby w związku z otrzymanymi wcześniej wezwaniami. Sprawcy wykroczeń zostali pouczeni.

8.06.2020 r. podczas kontroli rej. Łysiny patrol SM ujawnił zaśmiecony teren wokół znajdującej się tam wiaty rowerowej. Informacja przekazana została zarządcy terenu.

8.06.2020 r. dyżurny otrzymał informację o awarii wodociągu przy ul. Jagiełły. Informacja przekazana została do RPWiK.

9.06.2020 r. podczas patrolu ul. Granitowej, patrol wystawił cztery wezwania kierowcom, którzy zniszczyli zieleniec poprzez parkowanie na nim samochodami.

9.06.2020 r. dyżurny otrzymał zgłoszenie o bezpańskim psie, który od dłuższego czasu błąka się w okolicach ul. Skowronków. Zwierzę nie posiadało czipa i w związku z powyższym przekazane zostało do schroniska.

9.06.2020 r. patrol SM nałożył mandat karny na sprawcę wykroczenia polegającego na spalaniu odpadów.

9.06.2020 r. dyżurny SM nałożył trzy mandaty karne na sprawców wykroczeń drogowych z wcześniejszych wezwań.

9.06.2020 r. podczas kontroli w rej. Łysiny, patrol ukarał jednego sprawcę wykroczenia polegającego na niewłaściwym postoju pojazdu w strefie zamieszkania.

10.06.2020 r. na dwóch sprawców wykroczeń polegających na niszczeniu zieleni nałożone zostały mandaty karne.

10.06.2020 r na trzech sprawców wykroczeń drogowych nałożone zostały mandaty karne.

10.06.2020 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie leżącym na trawniku w rej. ul. Mieszka I. osoba nie potrzebowała pomocy i o własnych siłach udała się do miejsca zam.

10.06.2020 r. patrol SM przeprowadził kontrolę parkowania w rej. Rynku. Jednego sprawcę wykroczenia polegającego na postoju pojazdu w strefie zamieszkania w miejscu do tego niewyznaczonym pouczono. Wystawiono również trzy wezwania do stawienia się w naszej jednostce.

11.06.2020 r. podczas kontroli w rej. pętli autobusowej przy ul. Warszawskiej stwierdzono, zaśmiecenie terenu wokół koszy na śmieci. Informacja przekazana została zarządcy terenu.

12.06.2020 r. patrol SM nałożył mandat na sprawcę wykroczenia polegającego na zanieczyszczeniu drogi.

12.06.2020 r. patrol SM dwukrotnie interweniował w sprawie nietrzeźwych osób. W jednym przypadku konieczna okazała się interwencja Pogotowia (z uwagi na widoczne obrażenia u mężczyzny) a w drugim osobę przewieziono do miejsca zamieszkania.

12.06.2020 r. patrol SM interweniował w sprawie dwóch osób zaśmiecających miejsce publiczne przy ul. Kryształowej. Obu sprawców ukaranych zostało mandatami karnymi.

13.06.2020 r. patrol SM przeprowadził intensywne działania związane z niewłaściwym parkowaniem przy ul. Łysinowej. Pięciu sprawców wykroczeń ukarano mandatami karnymi a w przypadku czterech zastosowano środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia.

13.06.2020 r. patrol SM ukarał sprawcę wykroczenia polegającego na bezprawnym wjeździe do lasu w rej. Góry Chełmeczki.

14.06.2020 r. patrol SM interweniował w sprawie nietrzeźwego mężczyzny leżącego przy wiadukcie kolejowych przy ul. Chemików. Osoba przewieziona została do miejsca zamieszkania.

14.06.2020 r. Patrol SM podczas kontroli ul. Łysinowej, wystawił wezwanie kierowcy nieprawidłowo parkującego pojazdu.

15.06.2020 r. Patrol SM interweniował w sprawie nietrzeźwej kobiety, która znajdowała się w rej. ul. Chemików. Z uwagi na znaczny stopień upojenia alkoholowego przewieziono ją do Izby Wytrzeźwień w Chorzowie.

15.06.2020 r. sprawca wykroczenia drogowego ukarany został mandatem karnym.

16.06.2020 r. sprawca wykroczenia drogowego polegającego na zatrzymaniu pojazdu w obrębie skrzyżowania, ukarany został wysokim mandatem karnym.

16.06.2020 r. podczas kontroli ul. Granitowej, patrol SM ujawnił wykroczenie polegające na usiłowaniu spożycia alkoholu w miejscu publicznym. Sprawca wykroczenia został pouczony.

16.06.2020 r. podczas patrolu ul. Starowiślanej patrol SM ujawnił zanieczyszczoną jezdnię. Sprawca wykroczenia ukarany został mandatem karnym.

17.06.2020 r. sprawca wykroczenia polegającego na niewłaściwym postoju pojazdu na Rynku ukarany został mandatem karnym.

17.06.2020 r. sprawca wykroczenia polegającego na zatrzymaniu pojazdu w obrębie skrzyżowania ukarany został mandatem karnym.

18.06.2020 r. patrol SM interweniował w sprawie pojazdów zaparkowanych na chodniku przy ul. Jerzego niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeden sprawca wykroczenia został pouczony, zastosowano także wezwanie.

18.06.2020 r. podczas patrolu ul. Kocyndra, patrol SM ujawnił niewłaściwie osadzona klapę studzienki kanalizacyjnej. Na miejscu doraźnie zabezpieczono nieprawidłowość i stosowną informację przekazano do BPiK.

18.06.2020 r. interweniowano w sprawie niedziałającego oświetlenia ulicznego przy ul. Jagiełły. Informację przekazano do odpowiednich służb.

19.06.2020 r. Do siedziby SM zgłosiły się dwie osoby w związku z otrzymanymi wcześniej wezwaniami. Dyżurny obu sprawców wykroczeń ukarał mandatami.

19.06.2020 r wspólnie z przedstawicielami PZW przeprowadzono kontrole w rej. bieruńskich łowisk.

20.06.2020 r. po zgłoszeniu otrzymanym od operatora miejskiego monitoringu, przeprowadzono interwencję w sprawie nieprawidłowego parkowania w obrębie Rynku. Na miejscu wystawiono dwa wezwania.

20.06.2020 r. podczas pieszego patrolu ulic Starówki ujawniono dwie osoby, które zaśmieciły miejsce publiczne. Na sprawcę wykroczeń nałożono mandaty karne.

20.06.2020 r. patrol ujawnił wykroczenie polegające na parkowaniu pojazdu na trawniku przy ul. Łysinowej. Na sprawcę wykroczenia nałożony został mandat karny.

21.06.2020 r. podczas kontroli ul. Łysinowej ujawniono niewłaściwie zaparkowane pojazdy. Dwóch sprawców wykroczeń ukaranych zostało mandatami, wystawione zostało także jedno wezwanie.

21.06.2020 r. sprawca wcześniejszego wykroczenia, który zgłosił się do siedziby SM z wezwaniem, ukarany został mandatem karnym.